Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19

Publicerat

Efter en litteraturgenomgång har Folkhälsomyndigheten tagit fram en sammanställning om provtagningsområdets betydelse för att påvisa infektion med covid-19. För egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en kombination av provtagning från näsa och hals samt saliv. När prov tas av hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas i första hand provtagning av nasofarynx, det vill säga området bakom näsan.

Folkhälsomyndighetens sammanställning vänder sig till kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra ansvariga aktörer som ansvarar för att genomföra så kallad PCR-testning, för pågående infektion i covid-19.

I studierna som ingår i sammanställningen jämförs ett flertal olika provtagningsområden med nasofarynx, som baserat på erfarenhet från tidigare kända luftvägsinfektioner orsakade av virus, så som influensa, utgör en standard.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar utifrån litteraturgenomgången att man vid provtagning genomförd av hälso- och sjukvårdspersonal fortsätter att använda nasofarynx. Vidare avråds från provtagning i enbart näsa eller svalg då det ger en lägre känslighet i testningen.

Förutsättningen för provtagning av nasofarynx är att man har tillgång till den särskilda provtagningspinne som krävs för detta prov, något som under pandemin från och till varit problematiskt på grund av den stora globala efterfrågan på detta provtagningsmateriel.

Sammanställningen visar att saliv ger nära likvärdigt säkra resultat som provtagning av nasofarynx om provet tas inom en vecka efter det att man insjuknat. Salivprovtagning är också lättare för patienten att utföra på sig själv varför det provet är särskilt lämpligt vid egenprovtagning. Dock krävs att de laboratorier som ska ta emot proverna kan hantera saliv som material vilket kan innebära behov av att utveckla hanteringen på laboratorierna.

Känsligheten kan öka ytterligare något med tillägg av prov från näsa och svalg. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför en kombination av provtagning från näsa och hals samt saliv för egenprovtagning.

Läs mer

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna

Kategori: Nyhet

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.